مقاله درک دانشجويان پرستاري از موانع کسب اخلاق حرفه اي: يک تحقيق کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: درک دانشجويان پرستاري از موانع کسب اخلاق حرفه اي: يک تحقيق کيفي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق حرفه اي
مقاله دانشجوي پرستاري
مقاله موانع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: صلاحيت اخلاق حرفه اي در پرستاري به معني انجام مراقبت هاي پرستاري بر اساس موازين اخلاق زيستي است. اين جنبه از صلاحيت ها عامل مهمي در ارتقا کيفيت مراقبت هاست. شناخت موانع کسب صلاحيت اخلاقي دانشجويان پرستاري يکي از ضروريات اساسي در بهبود عملکرد حرفه اي آنهاست. توسعه صلاحيت اخلاقي يکي از مهمترين راهبردهائي است که مي تواند به توانمندسازي دانشجويان پرستاري و رشد حرفه اي آنها کمک کند.
هدف: اين مطالعه به منظور شناسایي موانع کسب اخلاق حرفه اي دانشجويان پرستاري از طريق تحليل محتواي تجارب آنها انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه با رويکرد کيفي و روش آناليز محتوا انجام گرديد. ۲۵ نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه هاي دولتي شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب گرديدند و با آنها مصاحبه به صورت نيمه ساختار يافته انجام شد. مصاحبه ها خط به خط دست نويس و با استفاده از تحليل محتواي کيفي توصيفي بر اساس روش گرانهيم و لاندمن تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: هشت درون مايه از داده ها به دست آمد که شامل: کمبود انگيزه و علاقه مندي دانشجويان به حرفه پرستاري، کمبود خودآگاهي، کمبود مدرسين مسلط به علم اخلاق، نارسايي برنامه درسي، استفاده از روشهاي نامناسب در آموزش موضوع هاي اخلاقي، مشکلات ارزشيابي و کمبود ابزارهاي عيني براي ارزشيابي توانايي هاي دانشجويان در زمينه اخلاق حرفه اي، ضعف ارتباطات بين فردي و محدوديت هاي محيط باليني مي باشند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد در توسعه صلاحيت اخلاقي دانشجويان پرستاري هم زمينه ها و هم افراد موثر مي باشد. بنابراين موانع صلاحيت اخلاقي را بايد در ابعاد مختلفي جستجو کرد. همچنين يافته هاي اين مطالعه مي تواند زمينه اي را براي مطالعات بيشتر در اين زمينه فراهم کند.