مقاله درک زمان شروع واک (وي اتي) در انسدادي هاي آغازين فارسي معيار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱۷۳ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: درک زمان شروع واک (وي اتي) در انسدادي هاي آغازين فارسي معيار
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان شروع واک
مقاله وي اتي
مقاله درک
مقاله شناسايي
مقاله تشخيص
مقاله واکداري
مقاله انسدادي
مقاله فارسي معيار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: بي جن خان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، زمان شروع واک (وي اتي) به عنوان يکي از مهمترين سرنخ هاي صوت شناختي در تمايز واکداري انسدادي هاي دهاني فارسي معيار از نظر درکي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور، دو نوع آزمون درکي «شناسايي» و «تشخيص» طراحي و با حضور ۳۹ شرکت کننده اجرا شدند. جهت اجراي اين آزمون ها از آواهاي مصنوعي بهره گيري شد. نتايج به دست آمده نشان داد که وي اتي قويا با واکداري همبستگي دارد. همچنين نشان داده شد که زبان فارسي معيار در رده زبان هاي دمش قرار مي گيرد يعني زبان هايي که از دو مقوله «بيواک نادميده» و «بيواک دميده» جهت تحقق آوايي تمايز واجي واکداري در جايگاه آغازين بهره مي جويند. اين آزمون ها همچنين درک مقوله اي وي اُتي را در کليه انسدادي هاي زبان فارسي نشان دادند. مرزهاي مقوله به دست آمده از آزمون هاي درکي، نتايج آزمون هاي توليدي را در خصوص رده بندي زبان فارسي معيار تاييد کردند.