مقاله درگيري متاستاتيک تخمدان ها در کانسر کولورکتال: بررسي گذشته نگر ۱۸۰ بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۶۶۵ تا ۶۷۱ منتشر شده است.
نام: درگيري متاستاتيک تخمدان ها در کانسر کولورکتال: بررسي گذشته نگر ۱۸۰ بيمار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسر کولورکتال
مقاله تخمدان
مقاله متاستاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني پور رامش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انجام افورکتومي در حين کولکتومي مبتلايان به کانسر کولورکتال همواره مورد اختلاف نظر بوده است. هدف مطالعه بررسي شيوع و تابلوي باليني و خصوصيات پاتولوژي درگيري تخمدان ها در بدخيمي هاي کولورکتال است. در کنار آن سعي شده است تا فاکتورهاي پروگنوستيک درگيري تخمدان ها در بدخيمي کولورکتال و نقش افورکتومي پروفيلاکتيک در مبتلايان به اين بيماري روشن تر شود.
روش بررسي: اطلاعات کليه بيماران مونثي که با تشخيص کانسر اوليه کولورکتال بين سال هاي ۱۳۷۰-۸۳ در انستيتو کانسر بيمارستان امام خميني (ره) بستري شدند و تحت جراحي کولکتومي قرار گرفتند جمع آوري شد.
يافته ها: ۱۸۰ زن با متوسط سني ۴۷٫۵ سال (دامنه ۱۷ تا ۸۶) وارد مطالعه شدند. در (%۶۶٫۶) ۱۲۰ زن تخمدان ها حفظ شد و (%۳۳٫۳) ۶۰ مورد به طور همزمان با کولکتومي، افورکتومي دوطرفه شدند، که در ۲۲ بيمار (%۳۶٫۶) به منظور پروفيلاکسي، در ۳۵ بيمار (%۵۸٫۳) به علت شکل غيرطبيعي تخمدان ها و در سه بيمار (%۵) به علت نامعلوم صورت گرفته بود. در بررسي آسيب شناسي پنج مورد درگيري متاستاتيک هشت مورد تومور اوليه و ۴۸ مورد تخمدان نرمال يافت شد. بيماران با متاستاز تخمدان در مرحله بالاتري قرار داشتند و رابطه معني داري بين درگيري متاستاتيک تخمدان ها و وضعيت قاعدگي، محل، سايز، گريد تومور و توليد موسين توسط آن و حتي شکل تخمدان ها يافت نشد. بروز کلي متاستاز تخمدان در کانسر کولورکتال %۲٫۷ و متاستاز ايزوله آن کمتر از %۱٫۲ بود. در طول دو سال اول پي گيري هشت بيمار (%۶٫۶) دچار متاستاز تخمدان ها شدند که سه مورد آن ايزوله بود. هيچ بيماري با متاستاز تخمداني بقا پنج سال نداشت.
نتيجه گيري: احتمال وجود متاستاز ايزوله تخمدان ها در کانسر کولورکتال بسيار کم است و به همين دليل انجام افورکتومي پروفيلاکتيک در حين جراحي کانسر کولورکتال توصيه نمي شود.