سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۵۰

نویسنده(ها):

غلامحسین خورشیدی –

چکیده:

مدیریت اقتصادی، مستلزم ارتقاء بهره وری و این خود نیازمند ساماندهی و برنامه ریزی فرآیندهای پژوهشی است. هرچند این نکته پذیرفتنی است که نتایج فرآیندهای پژوهشی، می توانند در دراز مدت ظاهر گردند ولی این نکته نباید ما را از توجه ویژه به آنها باز دارد. در واقع، در یک نگاه غیر سنتی به برنامه ریزی هر بنگاهی، افزایش ارزش بنگاه یا سودآوری دراز مدت آن ، بر سودآوری کوتاه مدت ترجیح دارد و این ترجیح، لزوم تاکید بر جنبه های اقتصادی پژوهش و برنامه گذاری فرآیندهای پژوهشی را آشکار می سازد. در این مقاله، با توجه به اهمیتی که فعالیت های پژوهشی در ارتقاء بهره وری موسسات اقتصادی و غیر اقتصادی و ارتباط تنگاتنگی که این فعالیت ها با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دارند، کوشیده ایم ضمن پرداختن به نقش پژوهش در توسعه و جهانی شدن(که تحقق گریز ناپذیر دارد)، به طرح یک چارچوب تفکر راهبردی در پژوهش بپردازیم و از آنجا که توسعه پژوهش، نیازمند توسعه نقش بخش خصوصی در این رابطه است، در پایان، ضمن پرداختن به این موضوع ، گزارش یک دیدگاه شناسی مرتبط را آورده ایم.