سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صادقی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اراک

چکیده:

امروزه نظریه میدان موثر بعنوان یکی از روشهای محاسباتی دقیق در فیزیک هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ما به معرفی نظریه میدانهای موثر (EFT) در فیزیک هسته ای و پیشرفتهایی که در چندین سال اخیر پرداخت و با استفاده از این نظریه سطح مقطع جداسازی فوتونی (ϒ۳H—-nd) را تا مرتبه N2LO محاسبه می نماییم. نتایج بدست آمده نشان دهنده تطابق خوبی بین نتایج تجربی و محاسبه شده می باشد. هرچند که نتایج تجربی در مورد این فرآیند از دقت خوبی برخوردار نبوده و پراکنده است. علاوه بر این محاسبات با این روش در مقایسه با روشهای بر پایه پتانسیل بر این نکته ارزش می دهد که نتایج عدم وابسته به شرایط برد کوتاه در مسائل فیزیک هسته ای بوده و به برش انتخابی وابسته نیست. نتایج ما نشان دهنده کاهش خطا مرتبه به مرتبه بوده و همگرا می شود.