سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرام سروشیان – استادیار، گروه سازه های خاص، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
جمشید فرجودی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران
سهیل محمدی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
فیاض رحیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شریف

چکیده:

محدودیتی که سخت افزار (ماشین های محاسباتی) می تواند بر دقت محاسبات تحمیل نماید، از دو واقعیت نشأت می گیرد. اول آنکه، ماشین های محاسبه کلیه اعداد را به صورت اعدادی صحیح ذخیره می نمایند و در نتیجه پیوستگی و دقت اعداد حقیقی از دست می رود. دوم آنکه، بزرگی و کوچکی اعداد در نظر گرفته شده در این ماشین ها محدود است. این دو مسأله در محاسبات درگیر با دقت های عادی و حتی زیاد معمولاً مشکل ساز نیست. ولی، در بحث هایی نظیر همگرایی (که اصولاًبه بررسی روند تغییرات خطا می پردازد)، حل های تکراری غیرخطی، و یا محاسبات مربوط به برخی سیستم های سازه ای پیچیده و خاص، ممکن است دارای تأثیری قابل توجه باشند. در این مقاله، تأثیر نامطلوب محدودیت های سخت افزاری بر همگرایی پاسخ های حاصل از انتگرال گیری گام به گام از معادلات نیم گسسته حرکت بررسی شده، و نشان داده شده است که همگرایی نامطلوب ممکن است از ناحیه سخت افزاری نیز بر محاسبات تحمیل گردد.