سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید فرجودی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سیداحمد انوار – استادیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه تبریز
هاشم مهرآذین – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
آرام سروشیان – استادیار گروه سازه های خاص پژوهشکده سازه

چکیده:

پاسخ های حاصل از انتگرال گیری گام به گام از معادلات نیم گسسته حرکت در حالت کلی تقریبی است. در نتیجه، برای استفاده موفقیت آمیز از پاسخ های تقریبی محاسبه شده، برقرار بودن شرط همگرایی لازم است. در انتگرال گیری از معادلات حرکت غیرخطی، این امر محقق نیست، و با کوچک کردن اندازه گام های زمانی، دقت پاسخ ها لزوماً افزایش نمی یابد. در این مقاله، علت اصلی این پدیدة ناخواسته بررسی شده، به این نتیجه انجامیده است که در انتگرال گیری های متعارف، تأثیر کنترل نشده خطاهای باقیمانده از محاسبات تکراری غیرخطی مؤثرترین عامل در همگرایی نامناسب پاسخ های حاصل از معادلات نیم گسسته حرکت غیرخطی است.