سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صدیقه صفرزاده شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
جعفر یثربی – استادیار بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در حدود ٩٧ تا ٩٩ درصد نیتروژن خاک به شکل آلی است که معمو لا برای گیاهان قابل استفاده نیست . این نیتروژن به وسیلة تجزیة زیستی به آهستگی برای گیاهان قابل استفاده می شود (دانکه و واسی، ١٩٧٣ ). توصیة کودهای نیتروژنه بدون اطلاع از ظرفیت تأمین نیتروژن خاک می تواند منجر به تولید غیراقتصادی محصول و آلودگی محیط زیست شود (آنتپ، ١٩٩٧ ؛ هانگ و همکاران، ١٩٩٠ ). علاوه بر نیتروژنی که از تجزیه مواد آلی خاک برای گیاه فراهم م ی شود، کودهای آلی کمپوست شده نیز می توانند به عنوان منبعی مناسب برای تأمین نیتروژن گیاه مورد استفاده قرار گیر ن د (سیکورا و یاکوچینکو، ١٩٩٦ ؛ پارکر و سامرز، ١٩٨٣ ). لذا بررسی راههای مختلف جهت افزایش ماده آلی خاک و تعیین و تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در خاک و کودهای آلی از اولویت خاصی برخوردار است . هدف از ا ین مطالعه بررسی اثر دو کود آلی بر میانگین آمونیوم تولید شده به روش زیستی بیهوازی در دو خاک میباشد.