سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مظفر شریفی – گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی

چکیده:

رابطه بین ویژگیهای فیزیکی شیمیائی یا مشخصه های ملکولی یک ترکیب شیمیائی و اثرات بیولوژی ناشی از آنها را ارتباط ساختاری یا QSAR می نامند. نتایج به دست آمده از مجموعه آزمایشاتی که در مورد جذب از طریق غذا برای PP`DDTو چهار کلروبنزن بر روی ماهی طلائی صورت گرفته بود مورد استفاده قرار گرفت تا ارتباط ساختاری برای ضریب تراکم زیستی، کارائی جذب و نرخ ثابت دفع بدست آید. ارتباط کمی ساختاری به دست آمده نشان میدهد که می توان کینتیک جذب این مواد در محیط آبی و همچنین جذب از طریق غذا را با ضریب همبستگی قدرتمندی بوسیله لگاریتم ضریب جدائی اکتانول به آب logKow به دست آورد.