سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نیکو – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اهواز
عاطفه عتابی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

این مقاله امکان استفاده از GIS درمدیریت منابع آب را توصیف می نماید ، و اساسا روی مدیریت تقاضای محصول و تحلیل اختصاصی با جریان ورودی ترکیبی هیدرولیکی )تولید جریان ( بحث می کند . باسکتورهای گوناگون در یک حوزه آبریز مرزی می توان بر روی مسائلی مانند تقاضای آب محیطی و صنعتی ، آبیاری ، جمع آوری میادین آبی و استفاده از اطلاعات انجام شده به وسیله منابع ترکیبی بحث کرد . محل های تقاضا با توجه به شبکه رودخانه و منابع آبی مربوط به شبکه جمع آوری تعیین می شوند )اجزای منابع مدلشده به وسیله مدل حوزه آبریز مرزی هیدرولوژیکی توزیع شده ، محل های تقاضا با یا بدون مصرف آب( GIS می تواند منابع آبی و ت قابلیت دسترسی آنها رابایک حوزه آبریزدریک فاصله وباشیوه های پیچیده موقتی تحلیل نماید . از طریق کاربرد GIS حلیل شبکه ، ردیابی کننده و متراکم کننده بر روی مسائلی مانند تخصیص آب متساوی برای محل های استفاده شده ، مدیریت استفاده آب در بازه زمانی ، تعیین محل های خشکسالی شده و طراحی مسیرهای آبی جدید امکان پذیر می باشد . همچنین در این مقاله از نرم افزار Pc Based GIS استاندارداستفاده شده و همچنین قابلیت کاربرد برای طراحی منابع آبی ، تنها با داشتن محدوده محاسبه شده ومشخص شده منابعی که قابل دسترسی می باشند را دارد .