مقاله در پتانسيل برانگيخته بينايي با اختلال رشدي خواندن در بين كودكان دبستاني P100 بررسي ارتباط مولفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: در پتانسيل برانگيخته بينايي با اختلال رشدي خواندن در بين كودكان دبستاني P100 بررسي ارتباط مولفه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديس لكسيا مگنوسلولار،VEP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت نيا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دائمي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال رشدي خواندن نوعي از نقص در خواندن و نوشتن است كه در آن فرد مبتلا داراي هوش طبيعي است و از مشكلات آموزشي و يا عاطفي رنج نمي برد. با وجود عوارض رواني و پيامدهاي ناشي از عدم توانايي كافي در خواندن و نوشتن در زندگي فردي و اجتماعي مبتلايان، علت شناسي آن بطور كامل مشخص نيست و روشهاي تشخيصي بيولوژيك براي آن پيدا نشده است. هدف از اين مطالعه مقايسه ميانگين دامنه و ديرش موج P100 در دو گروه ديس لکسيک و غير ديس لکسيک و دو حالت مختلف محرك بينايي و استفاده از جهت تشخيص ديس لكسيا بوده استVEP .
مواد و روشها: پژوهش حاضر يك مطالعه تحليلي- مقطعي بود كه ۲۰ كودك ديس لكسيك و ۲۰ كودك غير ديس لكسيك از پايه هاي دوم تا پنجم دبستان هاي شهر اصفهان كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند را مورد بررسي قرار داد. تمام افراد در دو حالت مختلف تمايز محرك بينايي تحت آزمون VEP قرار گرفتند. افراد ديس لكسيك به وسيله آزمون سياهه خواندن مورد شناسايي قرار گرفته بودند.
يافته ها: P100 كاهش تمايز سبب افزايش معني دار ديرش موج ۱۰۰ در تمام افراد شد ولي مقايسه بين گروهي معنادار نبود. اما كاهش تمايز سبب كاهش ناچيز دامنه موج P افراد ديس لكسيك شد در افراد غير ديس لكسيك و افزايش دامنه در تفاوتهاي بين فردي و بين گروهي دامنه موج معنادار نبودP100 .
بحث: VEP با توجه به آنكه تغيير تمايز محرك بينايي در آزمون سبب تفاوت معني دار بين گروهها نشد روش مناسبي براي تشخيص ديس لكسيا نمي باشد. همچنين به دليل آنكه افراد ديس لكسيك در تمام شرايط برگزاري آزمون، عملكردي مشابه يا بهتر ازغير ديس لكسيك ها داشتند، نظريه نقص مگنوسلولار در ديس لكسيك ها تاييد نمي شود.