سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا ختائی – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی آزمایشگاه پژوهشی ت
کامبیز سیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده علوم گروه شیمی کاربردی

چکیده:

مواد رنگزای موجود در پساب صنایع رن گرزی و نساجی از جمله منابع آلوده کننده محیط زیست بشمار می روند . یکی از رنگهای آزو که به طور گسترده ای در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد، رنگ اسید آبی ١١٣ می باش د. روشهای مختلفی مانند روشهای تصفیه بیولوژ یکی، جذب سطحی به وسیله کربن فعال و ازوناسیون جهت حذف مواد رنگزا از پساب‌های صنعتی پیشنهاد شده است. یکی از روشهای مؤثر در حذف مواد رنگزا از آبهای آلوده اکسایش شیمیایی به روش فنتون (Fe(II)/H2O2) می باشد. در این پروژه حذف رنگ اسید آبی ۱۱۳ موجود در آب آلوده با استفاده از فرآیند فنتون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر پارامترهای مؤثر بر فرآیند حذف، نظیر غلظت اولیه رنگ، pH اولیه محلول، غلظت اولیه H2O2 و Fe (II) مطالعه گردید و در نهایت شرایط بهینه (pH=3 ، [H2O2]=10mM و [Fe(II)=0/2mM) به منظور رنگزدایی از محلولی با غلظت ۴۰ppm از رنگ مشخص گردید.