سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد عابدینی اسفهلانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان,
محسن اسماعیل زاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور کوتاه تر کردن مدت زمان بررسی در نسل ها ی در حال تفکیک که معمو ً لا ٤ دوره کشت و به مدت ٤ سال می باشد و تقلیل آن به دو سال و ه مچنین ایجاد تطابق وسیع در لاین های انتخابی ، با استفاده از تنوع شدید اقلیمی ، اختلاف ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیائی موجود بین ایرانشهر و کلاردشت بررسی آن ها با کشت دو نسل در سال در این دو منطقه اجرا می شود. در این بررسی هر سال صدها توده F2 و F4 در آبان ماه در ایرانشهر و توده های انتخابی از آن ها (F3 و F5) در اردیبهشت در کلاردشت کشت می شوند و انتخاب از آن ها بعد از ظهور سنبله بر اساس صفات زودرسی ، پنجه های زیاد و یکدست ، استحکام ساقه، مقاومت به خوابیدگی ، ارتفاع مناسب ، باریکی و ایستادگی برگ ها و نداشتن لکه های آردی در دانه انجام و در مدت دو سال لاین خالص (F6) حاصل می شود. این بررسی ها در سال های اخیر منجر به نتایج ارزنده ای شده است و لاین ها ی پر محصول M-73-19 ،M-73-18 و M-75-7 از این بررسی ها حاصل شد هاند. که لاین M-75-7 در سال ١ به نام رقم پیشتاز توسط بخش تحقیقات غلات معرفی گردیده است. و دو لاین دیگر نیز در دست نامگذاری هستند