سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ذوالفقاریان – کارشناس ارشد مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک – شرکت جهاد توسعه منابع آب

چکیده:

استفاده از هم افزایی خلاقیت و توانایی کارشناسان و متخصصان مرتبط با یک پروژه، یکی از ویژگی های مهم روش مهندسی ارزش و استفاده از این ویژگی مستلزم توجه به تمام عواملی است که در چرخه ى عمر پروژه با آن ارتباط دارند. بر این اساس به منظور استفاده از توانایی ها و دانش پیمانکاران مجری طرح ها و پروژه های عمرانی، دستورالعملی که سازوکار تبدیل پیشنهادهای پیمانکاران، به طرح های قابل اجرا را روشن نماید با عنوان دستورالعمل "تهیه، ارائه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش" توسط معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین گردید. در صورت پذیرش پیشنهاد تغییر توسط کارفرما، بخشی از صرفه جویی های بدستآ مده به پیمانکار پرداخت می شود. شرکت جهاد توسعه منابع آب، علیرغم ماهیت شرکت های پیمانکاری که با کاهش احجام و به دنبال آن کاهش رقم صورت وضعیت و پرداخت ها موافق نیستند. پیشنهاد تغییر بر مبنای مهندسی ارزش را در سه بخش اجرای سد مخزنی گاوشان شامل تغییر تراز بستر سنگی پی سد، تغییر ساختار فرازبند و تدقیق طرح سرریز ارائه کرد و پس از تایید مشاور و کارفرمای طرح اجرا کرده است. در پی اعمال مهندسی ارزش در سد مخزنی گاوشان در سه بخش فوق الذکر، حدود ۱۸۳ میلیارد ریال صرفه جویی گردید.