سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا جواهریان – مدیر کل طرح و برنامه و اطلا عرسانی سازمان حفاظت محیط زیست
فاطمه شفیعی – کارشناس برنام هریزی محیط زیست
عالییا یزداندوست – کارشناس برنام هریزی محیط زیست

چکیده:

در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک فصل به سیاس تهای زیست محیطی اختصاص یافته که شامل ۲ ماده ۱۰۴ و ۱۰۵ م یباشد. علاوه بر آن در مواد دیگری نظیر ماده ۶۱، ۸۵، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۴ رعایت ملاحظات زیست محیطی الزام شده است. در برنامه چهارم توسعه از ۶ بخش قانون برنامه یک بخش به محیط زیست و آمایش سرزمین اختصاص یافته که فصل محیط زیست آن دارای ۱۴ ماده قانونی است و در ۱۶ ماده دیگر رعایت ملاحظات زیست محیطی الزام شده است.
مواد قانونی چون آموزش زیست محیطی, اطلاع رسانی, ارز شگذاری اقتصادی منابع, ایجاد صندوق محیط زیست, خوداظهاری واحدهای تولیدی و خدماتی برای پایش زیست محیطی, اجرای برنامه عمل تنوع زیستی, جلوگیری از مصرف بیرویه کود و سم از جمله مسایلی است که علاوه بر مواد قانونی برنامه سوم, در برنامه چهارم به آن پرداخته شده است. در سند فرابخشی محیط زیست در برنامه چهارم با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط ۵۴۱ طرح زیست محیطی تعریف شده تا در صورت نهایی شدن و اجرا تحقق برنامه های محیط زیست در برنامه حاصل گردد.
در این مقاله, با توجه به دستاوردهای زیست محیطی در برنامه سوم, نمودار عملکردی در شاخ صهای اختصاصی و نقاط قوت و ضعف مواد قانونی, آیی ننام هها، راهکارهای اجرایی، دستاوردهای طر حها و پروژه های ملی و بین المللی و همچنین راهکارها و طرح های کلان پیشنهادی برای برنامه چهارم ارایه میگردد.