مقاله دسترسي به امكانات جامعه؛ بخشي از نيازهاي احساس شده افراد داراي ناتواني براي تحقق حقوق آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۳۱۳ تا ۳۳۵ منتشر شده است.
نام: دسترسي به امكانات جامعه؛ بخشي از نيازهاي احساس شده افراد داراي ناتواني براي تحقق حقوق آن ها
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيق كيفي
مقاله حقوق معلولين
مقاله دسترسي
مقاله نياز احساس شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده رويا
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: چابك علي
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: اين مقاله شامل بخشي از نتايج حاصل از پژوهش كيفي با عنوان بررسي ديدگاه و تجارب معلولين جسمي ـ حركتي شهر تهران در زمينه حقوق افراد داراي ناتواني است، كه با هدف شناخت، تبيين ديدگاه و تجربه هاي افراد داراي ناتواني از مساله حقوق افراد داراي ناتواني و از جمله حق دسترسي به امكانات جامعه، به عنوان بخشي از نيازهاي افراد داراي ناتواني و عاملي براي تحقق حقوق اين افراد، تنظيم شده است.
روش: اين پژوهش به شيوه پديدارشناسي توصيفي به بررسي ديدگاه و تجارب افراد داراي ناتواني جسمي ـ حركتي در زمينه حقوق معلولين پرداخته است. در اين پژوهش با استفاده از روش مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته، تجارب يازده نفر از معلولين جسمي ـ حركتي جمع آوري و يافته ها بر اساس روش تجزيه و تحليل كولايزي، تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: مطالعه مكرر جملات بيان شده توسط افراد شركت كننده در مصاحبه ها، منجر به ظهور ۲۵ زيرمضمون و ۷ مضمون اصلي پژوهش گرديد كه در نهايت در سه زمينه كلي حقوق انساني، حقوق شهروندي و حقوق خاص افراد داراي ناتواني سازمان دهي شد. يكي از مضامين ظهوريافته در اين پژوهش حق دسترسي به امكانات گوناگون جامعه است، كه از بررسي شش زيرمضمون به دست آمده از گفته هاي شركت كنندگان در پژوهش فوق به دست آمده است.
نتايج: در اين مطالعه برخي از بيانات افراد شركت كننده در مصاحبه به حق دسترسي به برخي امكانات موجود در جامعه اشاره مي كردند؛ كه اين حقوق در قالب زيرمضمون هاي حق دسترسي به مسكن، حق دسترسي به اطلاعات و آموزش، حق دسترسي به شغل، حق دسترسي به خدمات پزشكي و توانبخشي، حق دسترسي به امكانات گذران اوقات فراغت و خدمات ورزشي و حق دسترسي به اماكن و سيستم حمل و نقل طبقه بندي شدند، كه خود منجر به ظهور مضمون اصلي حق دسترسي به امكانات جامعه، به عنوان يكي از مضامين حقوق شهروندي افراد داراي ناتواني گرديد. به عبارت ديگر، مي توان گفت بر اساس ديدگاه و تجربيات افراد داراي ناتواني شرکت کننده در اين پژوهش، دسترسي به امکانات جامعه بخشي از حقوق شهروندي آن ها محسوب مي گردد.