سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدجواد اصغرپور – دانشیار، دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سیمین قاسم خانی هزاوه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، ک

چکیده:

در این مقاله، اهداف مورد نظر یک شرکت صنایع غذایی برای دست یابی به مقاصد تولیدی آن مورد بررسی قرار گرفته تا امکان رقابت آن را در بازار افزایش دهد . بدین منظور، برای دست یابی به وضعیتی که رضایت مدیریت شرکت را برآورده سازد، از مدل های تصمیم گیری با اهداف چندگانه بصورت یک بازی – N نفره، به عنوان ابزار تصمیم گیری برای این کار استفاده گردیده است . بنابراین، یک روش پیشنهادی با استفاده از مدلی بصورت برنامه مخلوط و مشروط –N نفره ( اصغرپور، محمدجواد ) [۱] ، ارائه گردیده است . روش مذکور بر روی یک مسئله برنامه ریزی از توان دوم با اهداف چندگانه مقید ( به همراه محدودیت های خطی ) ، به منظور تخصیص سهم بیشتری از بازار فروش، در وضعیتی که اهداف از یک مقیاس ( به ازای یک (DM و همچنین در تعارض با یکدیگرند بکار گرفته شده است . ابتدا راه حل های مؤثر با استفاده از روش محدودیت های bL بدست آورده می شوند . سپس با استفاده از روش ارائه شده، نقطه تعادل مؤثر استخراج می گردد . ازآنجا که روش حل مسئله مذکور بصورت گسسته است، لذا نقطه تعادل مؤثر بدست آمده، یکی از نقاط مؤثر تقلیل یافته است که این موضوع کاملا منطبق بر نتیجه مورد انتظار از حل مسئله است