سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده زهرا حسینی چریانی – کارشناس ارشد و تحلیلگر سیستمهای تولیدی شرکت مهندسی ایریسا
فریماه مخاطب رفیعی – استاد یار دانشکده صنایع و برنامه ریزی سیستمها دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مسائل برنامه ریزی تولید در سیستمهای تولیدی انعطاف پذیر (FMSs) مسئله دسته بندی انواع قطعات با توجه به عملیات و ابزار های مورد نیاز در پردازش می باشد . از آنجایی که هدف اصلی در سیستمهای تولیدی انعطاف پذیر، انعطاف پـذیری و کـارایی بـالاتر است؛ برای رسیدن به این خواسته ها، اهداف زیر در حل مسائل مذکور مد نظر قرار گرفته است :
• تعداد دسته های کمتر برای کاهش زمانهای راه اندازی و آماده سازی دسته ها
• انعطاف پذیری بالاتر در مسیرهای پردازش انواع عملیات
در ابتدا، این مسئل ه با یک مدل برنامه ریزی اعداد صحیح غیر خطی صفر و یـک و بـا اهـداف ناسـازگارکاهش تعـداد دسـته هـا و افزایش انعطاف پذیری مسیرهای پردازشی ارائه شده است . این مدل از لحاظ محاسباتی، بسیار پیچیـده و زمـانبر مـی باشـند . لـذا روشـ های معمول بهینه سازی برای آن فقط به مسائل کوچک محدود می شوند . به همین جهت برای حل مسئله دسته بندی از یک روش ابتکاری بـا استفاده از مفاهیم ضریب مشابهت ابزاری بین دو دسته استفاده شده است . در خاتمه سه مثال مطرح در مقالات، مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفته است .