سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا امین ناصری – دانشیار مهندسی صنایع – بخش مهندسی صنایع – دانشکده فنی ومهندسی – دان
بهمن رستمی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی صنایع – دانشکده فنی ومهندسی – د

چکیده:

پیش بینی تقاضا یکی از مهمترین موضوعات مدیریت موجودی است . برای تصمیصم گیری اثربخش در حوزه مدیریت موجودی و برنامه ریزی تولید، پیش بینی تقاضا برای دوره های آتی ضروری است . دسته بندی الگوهای مختلف تقاضا انتخاب روش پیش بینـی را ساده ترکرده وجزءعناصر اصلی بسته های نرم افزاری کنترل موجودی به شمار میرود . شیوه رایج دربسته های نرم افزاری کنترل موجودی صنایع طبقه بندی الگوهای مختلف تقاضا بصورت دلخواه و سپس انتخاب د ستورالعمل تخمـین و روش کنتـرل موجـودی بمنظور پیش بینی الزمات آینده و مدیریت موجودی مناسب می باشد . در این مقاله ابتدا ر ویکردهای مختلف دسـته بنـدی تقاضـا موردبررسی قرارگرفته وسپس روش پیش بینی مناسب برای هر گروه براساس معیارهای خطا انتخـاب میـشوند . تقاضـای قطعـات
یدکی درمجتمع پتروشیمی اراک به من ظور دسته بندی وانتخاب رویکرد پیش بینی مناسب برای ۷۱۳ قلم موجودی وبـرای ۵ سـال متوالی مورد بررسی قرار گرفته است . در ایـن مقالـه روشـهای پـیش بینـی هموارسـازی نمـایی سـاده (Single Exponential Smoothing)کروستون، (LS )Leven&Segerstedt ( ، Croston و روش ارائه شده بویسله ( SB ) Syntetos&Boylan با استفاده از معیارهای عملکرد MASE (Mean Absolute Scaled Error و A-MAPE(Adjusted Mean Absolute Percentage Error) مقایسه می شوند.