سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن شیشه بر – رئیس گروه آبیاری تحت فشار شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستا
عادل میاح پور – تکنسین فنی شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در حال حاضر در کلیه شبکه های اصلی آبیاری وزهکشی اجرا شده توسط وزارت نیرو یک ابنیه آبگیر ( Turnout) از کانالهای درجه ۱ و ۲ منشعب شده که وظیفه آبرسانی به واحدهای زراعی را به عهده دارد و در آینده این آبگیر به ابتدای کانال درجه ۳متصل میگردد . قبل از احداث کانالهای درجه ۳ و ۴ توسط وزارت جهادکشاورزی زارعین از این آبگیر استفاده نموده و با احداث کانالهای خاکی آب را بر سر م زارع منتقل و آبیاری را انجام می دهند . حال آنکه در شبکه زهکشی اصلی (درجه ۱و ۲) نیز یک ابنیه خروجی برای هر واحد زراعی نیاز است که عمل تخلیه رواناب رابه زهکش اصلی انجام دهد وقبل از اجرای شبکه ۳و ۴ زهکشی امکان تخلیه در زهکش اصلی ( ۱و ۲) را مقدور سازد . احداث این ابنیه مکمل در نقطه خروجی هر واحد زراعی این امکان را م ی دهد که قبل از اجرای شبکه زهکشی ۳ و ۴ (توسط وزارت جهاد کشاورزی ) زارعین بتوانند ز ه آب مزارع خود را در آن نقطه تخلیه نمایند. در غیر این صورت جاده سرویس
زهکش اصلی را شکافته و قطع می نمایند. لذا در این نقطه خروجی نیاز به احداث یک ابنیه مکمل می باشد تا امکان تخلیه زهکشهای درجه ۳ را به زهکشهای درجه ۱ و ۲ قبل از اجرای زهکشهای فرعی تأمین نماید . کارآیی دیگر این ابنیه هنگام وقوع سیلاب یا بارندگی شدید است که می تواند امکان تخلیه رواناب ناشی از بارندگی یا سیلاب را در زهکش اصلی (درجه ۱و ۲) فراهم نموده و خسارت ناشی از آن را کاهش دهد در نهایت اجرای این ابنیه باعث افزایش راندمان شبکه زهکشی اصلی و کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری زهکشها شده و دراین راستا رضایت
کشاورزان جلب شده و مشارکت بهتری در نگهداری این ابنیه ها نیز خواهد داشت .