سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوشین حقیقی پور – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
محمد تفضلی شادپور – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
محمدعلی شکرگزار – بانک سلولی انستیتو پاستور ایران

چکیده:

سلول های اندوتلیان که دیواره داخلی عروق را پوشانده اند، تحت تاثیر نیروهای مکانیکی حاصل از جریان و پالس فشار خون هستند. جریان خون، تنش برشی و پالس فشار خون، تنش سیکلی محیطی بر سلول های اندوتلیان اعمال می کنند. این سلول ها همانند یک حسگر مکانیکی نیروها را احساس کرده و به آن پاسخ می دهند. این تحریکات نقش مهمی را در فیزیولوژی قلبی- عروقی ایفا می کنند. در این مطالعه دستگاه تست کرنش سیکلی برای کاربردهای مهندسی سلولی طراحی و ساخته شد. دامنه کرنش، فرکانس بارگذاری، نسبت سرعت کشش به رهاسازی غشاء و تعداد سیکلهای بارگذاری در این دستگاه قابل تغییر است. سلول های اندوتلیان آئورت گاو بر روی غشای الاستیک سیلیکین گرید پزشکی کشت داده شد. غشاء یاد شده در داخل انکوباتور و توسط دستگاه طراحی شده تحت بارگذاری قرار گرفت. مطالعه مورفولوژیکی سلول ها قبل و بعد از اعمال کرنش سیکلی تاثیر کمی بارگذاری کششی بر روی سلولها ارائه می دهد. در حالیکه قبل از اعمال بار آرایش سلول ها ی اندوتلیال تصادفی است، پس از اعمال بار سیکلی آرایش سلول ها تغییر کرده و در جهتی قرار گرفته است که مینیمم تغییر شکل در ساختار سلول پدید آید. در محدوده بارگذاری این مطالعه، جهت فوق در محدوه ۷۰- ۶۰ درجه نسبت به راستای بارگذاری بوده است.