سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پرویز امیری – دانشکده فنی دانشگاه شهید رجایی
حسین عسکریان ابیانه – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام گل کیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد کریمی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله نحوة عملکرد و ساختمان یک آزمایشگر رله های حفاظتی بر اساس کامپیوترهای شخصی [۱] شرح داده می شود . این آزمایشگر به دلیل بهره مندی از کامپیوتر قابلیت برنامه ریزی برای تست انواع رله های حفاظتی را دارد . از طرفی سخت افزار این دستگاه با دارا بودن خروجیهای ولتاژ و جریان سه فاز، امکان تست انواع رله های الکترومغناطیسی، استاتیکی و دیجیتال را فراهم می سازد . یکی از ویژگیهای بارز این دستگاه توانایی بازسازی سیگنالهای به دست آمده تحت شرایط گذرا به صورت زمان واقعی [۲] می باشد . در نرمافزار این دستگاه قابلیت انجام تست به صورت اتوماتیک گنجانده شده است . از نکات برجستهای که در این نرمافزار وجود دارد و برتری این دستگاه را نسبت به دستگاههای مشابه نشان میدهد برنامة تست دینامیکی رلة جریان – زیاد، تست تعیین مشخصة رلههای مختلف با استفاده از روش جستجوی دودویی و امکان انجام تستهای گذرا با شبیهسازی سیستمهای قدرت در نرمافزارهای مناسب نظیر EMTP1 و PTrP2 و استفاده از فایل خروجی آنهاست . همچنین برنامهای برای شبیهسازی ترانسفورمرهای جریان و ولتاژ نوشته شدهاست که با تعیین پارامترهای آنها و رسم منحنی مغناطیسی هسته توسط کاربر، مقادیر ولتاژ و جریان ثانویة این ترانسفورمرها را از روی مقادیر اولیة آنها به دست می دهد . از قابلیتهای دیگر این دستگاه میتوان به توانایی آن در فرستادن سیگنالهای دیجیتال به رله در زمانهای قابل تنظیم اشاره کرد که دارای کاربردهای مختلفی از جمله تست طرحهای حفاظتی با کمک سیگنالهای مخابراتی میباشد . در پایان، نتایج چند نمونه تستهای انجام شده ارائه میگردد که نشان دهندة کارایی این دستگاه در تست انواع مختلف رلههاست