سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سوسن حقیقی – عضو هیات علمی موسسه رازی
رویا صدری – عضو هیات علمی موسسه رازی
حمیدرضا ورشوئی – عضو هیات علمی موسسه رازی

چکیده:

آبله از بیماریهای ویروسی مهم نشخوار کنندگان کوچک است که معمولا ″ با تب و بروز ضایعات گرانولی در قسمتهای مختلف بدن و ایجاد لزیونهای داخلی بویژه در ششها همراه است این بیماری بر اساس گزارشا ت سازمان دامپزشکی همه ساله در بین نشخوار کنن دگان کوچک بروز میکندو سبب خسارات اقتصادی قابل توجهی در صنعت دامداری میگردد .. هدف از اجرای این تحقیق دستیابی به بذر جدیدی از ویروس آبله جهت تهیه واکسن آبله بزی به منظور پیشگیری از وقوع بیماری بود .
از نمونه های مشکوک ارسالی به بخش تحقیق و تشخیص بیماری های و یروسی دام سوسپانسیون %۱۵ تهیه و به کشت سلول اولیه منولایر کلیه بره نوزاد تلقیح شد پس از مشاهده آثار تخریب سلولی CPE به میزان %۱۰۰ سلولها جمع آوری میشد وپس از سانتریفیوژ و حذف ضایعات سلولی مایع روئی جهت تلقیح به کشت سلول و پاساژ ویروس استفاده میشد بعد از هر ده پاساژ عیار ویروس تعیین میگردید . از پاساژ ۶۵-۵۰-۴۰-۳۰ ویروس به بز حساس تلقیح و عوارض مورد مشاهده وبررسی قرار میگرفت در پاساژ ۶۵ th آزمایشات SDS-PAGE ,FA EM انجام شد همچنین این پاساژ از نظر safety ,potency, sterility مورد کنترل قرار گرفت . از نمو نه های ارسالی از منطقه ایلام به بخش تحقیق وتشخیص بیماریهای ویروسی دام درموسسه رازی سویه جدیدی از ویروس آبله شناسائی و جدا گردید . و پس از آنا لیز توالی اسید های آمینه نشان داد که این سویه از نظر آنتی ژنتیکی و توالی اسید های آمینه با سویه های جداشده قبل متفاوت میباشداین تفا وت ها نشانگر موتا سیون نقطه ای در ژن مولد پروتئین های ایمنی زائی ویروس بود . که همین مسئله وقوع بیماری آبله در بعضی از مناطق را توجیه میکند . این سویه در عیارسنجی کردن عیاری معادل/ml 50 TCID 106که به روش Reed & Muenchمحاسبه گردید و سبب دستیابی بیک واکسن قدرتمند شد کهقادر است در مواقع شیوع بیماری در امر مبارزه و ریشه کنی نقش بسزائی داشته و با نمونه های خارجی آن رقابت کند وپشنهاد میشود که بتواند پس ازآزمایش Field Trail جایگزین مناسبی برای استفاده بجای واکسن روتین باشد .