سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداری واقتصاد،گروه مدیریت،دانشیار
سعید عبدالمنافی – دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشجوی دکترای مدیریت

چکیده:

تاریخ به ما آموخته است که موفقیت هر شرکتی در عملکردش به طور معناداری تحت تاثیر فرهنگ سازمانی آن قرار می گیرد وبدین خاطر
است که مقوله فرهنگ دردهه های اخیر یکی از جنبه های حیاتی مورد مطالعه مدیریت و سازمان به حساب آمده است.فرهنگ سازمانها از
صدها وهزارها موضوع ورفتار جزیی تشکیل شده که بخش عمده ای از این ویژگیها نانوشته هستند. لذا، با توجه به اهمیت بحث در قسمت
اول این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوا ،ضمن تجزیه وتحلیل وتعیین ابعاد ویژه فرهنگ سازمانی به سوالاتی
همچون فرهنگ چیست؟ فرهنگ سازمانی وفرهنگ سیاسی چیست؟ تعالی سازمانی چگونه ایجاد می شود ؟پاسخ داده خواهد شد.
در قسمت دوم، با استفاده از پیمایش عملی صورت گرفته، ضمن معرفی مدلی جهت بررسی فرهنگ سازمانی، تطابق وعدم تطابق فرهنگ
سازمانی حاکم برسازمان مورد نظر باالگوی مورد مطالعه بررسی گردیده ونتایج وپیشنهادهایی ارائه خواهد شد.