سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد حسین میرهادی – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران معاون برنامه ریزی و هماهنگی
جلال الدین زارع اشکذری – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

چکیده:

پذیرش فراگیر مقبولیت استفاده از رویکرد مدیریت مبتنی بر پروژه برای انجام کارها و ماموریتها توسط سازمانها از یک طرف و رشد فزاینده پیچیدگی ها و دشواری های مـدیریت پـروژه و نیـز
لزوم وجود ضرورت برخورداری پروژه ها از نظامی هماهنگ و یکپارچـه بـرای اسـتفاده بهینـهاز منابع محدود سازمان باعث شده است تا در چنـد سـال گذشـته ابزارهـا و رویکردهـای نـوین و
موثری ابداع گردد که از آن جمله می توان بـه تـشکیل دفـاتر مـدیریت پـروژه در کنـار سـایر بخشهای سازمان ها اشاره کرد . در این مقال ه سعی شده است به منظور تبیـین ماهیـت وجـودی
اینگونه دفاتر شرح مختصری از مبانی نظری موضوع در قالب ارائـه تعـاریف، اهـداف، کارکردهـا، مسئولیتها، مدلهای مفهومی و مراحل تشکیل دفاتر مدیریت پروژه ارائه گردد .