سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
مسعود طبری – دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
علیرضا علی عرب – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه ت

چکیده:

این امر کاملا“ بدیهی و آشکار است که تخلیه فاضلاب، تصفیه شده یا تصفیه نشده، به محیط زیست و منابع آبی، میتواند تخریب جدی ایجاد کند. بنابراین استفاده مجدد از پساب فاضلاب برای آبیاری، وسیله و راه مناسبی برای کاهش یا برداشت تاثیرات منفی فاضلاب از محیطهای دریافتکننده است. در این مطالعه، برخی از ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی فاضلاب شهری تهران و تاثیرات آبیاری با آن روی پارامترهای رشد درختان اقاقیا (Robinia seudoacacia L.)در دو منطقه آبیاری شده با فاضلاب شهری و آب چاه، در جنوب تهران بررسی شد. برای این مقصود، در هر عرصه، چهار پلات ۳۰×۳۰ متر به صورت تصادفی- سیستماتیک پیاده شد .در هر یک از پلاتها، پارامترهای رشد کلیه درختان موجود اندازهگیری شد. اندازهگیریها در قطعات نمونه انتخابشده آشکار ساخت که قطر برابر سینه، ارتفاع کل، قطر متوسط تاج و حجم درختان اقاقیا به طور معنیداری در عرصه آبیاری شده با فاضلاب شهری بیشتر از عرصه آبیاری شده با آب چاه است. اندازهگیریهای انجام شده در آزمایشگاه نیز نشان داد که فاضلاب شهری از نظر pH,EC و عناصر غذایی از میزان بالاتری نسبت به آب چاه برخوردار است. نتایج این تحقیق میتواند پیشنهاد کند که کوششهایی باید برای دفع مناسب، بیخطر و اقتصادی فاضلاب شهری در جهت آبیاری درختان در فضاهای سبز شهری و جنگلکاریها انجام شود.