سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نعمت الله اسمی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – اداره بهداشت – مدیریت بهداشت محیط وحرف
قاسمعلی عمرانی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – اداره بهداشت – مدیریت بهداشت محیط وحرف
علی مهرابی توانا – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – اداره بهداشت – مدیریت بهداشت محیط وحرف
امیرحسین محوی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – اداره بهداشت – مدیریت بهداشت محیط وحرف

چکیده:

شرایط اضطرار، شرایط خاصی است که در حوادث غیرمترقبه ایجاد می گردد . عدم پیش بینی دقیق زمان ومکان وقوع ، ازجمله مشخصات آن می باشد . در این شرایط مدیریت صحیح وکارآمد بسیار حائز اهمیت می باشد . بعد از امداد وانتقال آسیب دیدگان، خسارات وتلفات بیشتری نسبت به خود حادثه به دنبال داشته است . بنابراین رسیدگی به امور بهداشت ، نظیـر تـأمین آب آشامیدنی سالم، دفع فاضلاب بهداشتی و زباله، تأمین تغذیه وسرپناه مناسب، و واکسیناسیون ، مبارزه با بیماریها، مبارزه بـا حشرات و جوندگان وسایر موارد بهداشتی دیگر مهم وضروری می باشد . روش کار : مطالعه حاضر یک نوع مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که با حضور محققین درمحل و بررسـی شـرایط بهداشـتی منطقه آسیب دیده به ویپه اردوگاه های اسکان موقت وتکمیل پرسشنامه اقدام گردید . سپس با استفاده از نرم افزار ، پرسشنامه ها مورد آنالیز وتحلیل قرار گرفته و نتایج آن در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت . نتایج : بر اساس این مطالعه که درسطح ۳ اردوگاه و شهر بم صورت گرفت به دلیـل حـضور فعـال نیروهـای امـدادی وخـدماتی درمنطقه و سروسامان دادن به اوضاع خوشبختانه وضعیت پخش و پراکندگی زباله در محیط و سطح شهر و ۲ اردوگاه مطلوب و تنها در یکی از اردوگاه ها نامطلوب بود . از سوی دیگر با بررسی انجام شده زباله های تولیدی به صورت روتـین و روزانـه جمـع آوری ودفع می شد و فقط دریکی از اردوگاه ها وضعیت نامناسب بود . همچنین در یکی از اردوگاه ها سطل زباله به تعداد کافی وجود داشت . ولی با توزیع کیسه های جمع آوری زباله در ۳ اردوگاه تا حدود زیادی به حل مشکل زبالـه کمـک شـده بـود . بـه طوری که در این مطالعه صورت گرفت . از سوی مسئولین شهرداریهای مستقر در منطقه بـر وضـعیت جمـع آوری ودفـع زبالـه نظارت کافی صورت می گرفت . بحث : با توجه به این که به دنبال حوادث غیرمترقبه از هم پاشیدگی واز هم گسیختگی اوضاع را در پی داریم . طبعاً زباله زیـادی را که در ساعات اولیه به وجود می آید، ناشی از ریخت وپاش ساختمانها وتأسیسات شـهری اسـت کـه بـدترین شـرایط در ۷۲ ساعت اولیه می باشد . که با رسیدن نیروهای امدادی وپایان یافتن امداد رسانی به مجروحین وحادثه دیدگان، بحث جمع آوری ضایعات و نخاله های ناشی از حادثه می باشد . که به سرعت امکان پذیر بوده و مشکل اصلی واساسی از این به بعـد مـی باشـد . چرا که پس از این مدت با استقرار افراد در اردوگاه ها وعادی شدن وضعیت باید به جمع آوری بهد اشتی زبالـه توجـه کـرد وبـا اجرای دستورالعملهای مربوطه اجازه ندهیم محیط با زباله آلوده شود .