مقاله دقت توموگرافي خطي در ارزيابي پهناي منديبل در محل بوردر فوقاني كانال منديبولار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: دقت توموگرافي خطي در ارزيابي پهناي منديبل در محل بوردر فوقاني كانال منديبولار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توموگرافي
مقاله منديبل
مقاله ايمپلنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محتوي پور سيده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسواري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: باشي زاده فخار حوريه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يافتن روش دقيق و کم هزينه در اندازه گيري پهناي استخوان براي تعيين ابعاد ايمپلنت ضروري است. توموگرافي خطي روش بسيار كم هزينه اي است و از آنجا که در مورد دقت دستگاه توموگرافي خطي در ارزيابي پهناي منديبل يافته هاي مستند و دقيقي در دسترس نمي باشد هدف از اين مطالعه ارزيابي دقت توموگرافي خطي در تعيين پهناي استخوان منديبل بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تشخيصي (بررسي دقت يک روش) ۲۳ محل برروي چهار منديبل خشك انتخاب شد و با نشانه هاي فلزي در راس كرست مشخص گرديد. بعد از انجام توموگرافي خطي در محل هاي ذكر شده عرض منديبل در محل مورد بوردر فوقاني كانال منديبل برروي مقاطع توموگرافي تعيين گرديد. سپس منديبل ها برش داده شدند. ضريب همبستگي پيرسون بين مقادير واقعي و مقادير بدست آمده از تصاوير تعيين شد. با محاسبه ميانگين خطا با اعمال ضريب بزرگنمايي، درصد خطاهاي قابل قبول در محدوده ۱± ميلي متر محاسبه گرديد. به منظور تطبيق بيشتر اندازه ها با واقعيت، معادله رگرسيون خطي نوشته شد و درصد خطاهاي قابل قبول در محدوده ۱± ميلي متر محاسبه شد.
يافته ها: ضريب همبستگي پيرسون بين توموگرافي خطي و واقعيت در ارزيابي ضخامت منديبل r=0.813، p<0.0001 محاسبه شد. ميانگين مقادير مطلق اختلاف بين اندازه گيري ضخامت با توموگرافي خطي و مقادير واقعي ۰٫۳ ميلي متر (SD=1.13) بود و ۵۶٫۵% از اندازه ها در محدوده خطاي قابل قبول ۱± ميلي متر قرار گرفتند با كاربرد معادله رگرسيون خطي ۵۱٫۸% از اندازه ها در محدوده خطاي قابل قبول ۱± ميلي متر قرار گرفتند.
نتيجه گيري: توموگرافي خطي در ارزيابي پهناي منديبل بايد با احتياط بيشتري مورد استفاده قرار گيرد.