سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید حسین کاظمی ریابی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز پژوهشی مخابرات و ک
میر مجتبی میر صالحی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر رضا عطاری – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روش تنها فازبه عنوان یک روش متداول درتحلیل وطراحی عناصرنوری پراشی (DOEs استفاده می شود ما ابتدا چند ریزعدسی با فواصل کانونی مختلف را برمبنای این روش طراحی کردیم سپس دقت طرح ها را به وسیله روش تفاضل محدود حوزه زمان سه بعدی FDTD با شرط مزری جاذب لایه کاملا منطبق PML ارزیابی نمودیم نتایج ارزیابی نشان داد که وقتی میانگین فواصل پرش فاز درریز عدسی از۲/۵ برابر طول موج بیشتر باشد روش تنها – فاز خطای نسبی کمتراز۲۰% دربهره پراش را نشان خواهد داد .