مقاله دقت روش زمان- مساحت در تهيه رسوب نگار در حوزه آبخيز كجور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۳۲۰ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: دقت روش زمان- مساحت در تهيه رسوب نگار در حوزه آبخيز كجور
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد رسوب
مقاله حوزه آبخيز جنگلي
مقاله رسوب نگار
مقاله رونديابي رسوب
مقاله مدل زمان – مساحت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نور حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد رسوب بازتاب كاملي از تعامل بين اجزاي مختلف حوزه آبخيز است، بنابراين مي تواند براي درك وضعيت حاكم بر آن مورد استفاده قرار گيرد. تخمين فرسايش و رسوب با مدل هاي برآورد سالانه در بسياري از موارد نمي تواند مبناي درستي براي طراحي سازه هاي هيدروليكي و آبخيزداري محسوب شود، از اين  رو تخمين بار رسوب معلق ناشي از وقايع بارندگي هاي منفرد ضروري است. بررسي تغييرات زماني رسوبات معلق در قالب رسوب نگارها به عنوان يك ابزار مهم در مديريت منابع آب و خاك حوزه آبخيز محسوب مي شود. حال آنكه تهيه آنها در شرايط واقعي مشكل و هزينه بر بوده و شيوه هاي كاربردي تهيه رسوب نگارهاي مصنوعي نيز كمتر مورد توجه قرار گرفته است، از اين رو تحقيق حاضر با هدف تعيين دقت روش ساده زمان – مساحت در تهيه رسوب نگار در حوزه آبخيز جنگلي دانشگاه تربيت مدرس به مساحت ۱۳۲۶۳ هكتار انجام شد. سپس مدل زمان – مساحت پس از تعيين ورودي هاي ضروري شامل منحني همزمان تمركز و متغيرهاي موردنياز رابطه جهاني فرسايش خاك و رونديابي فرسايش ايجاد شده در هر منطقه و با لحاظ نحوه توزيع باران در سطح آبخيز اجرا و كارآيي آن در شبيه سازي مولفه هاي مختلف هشت رسوب نگار مشاهده اي طي پاييز ۱۳۸۷ ارزيابي شد. تحليل نتايج حاصل از بكارگيري مدل زمان – مساحت بيانگر عدم دقت روش مذكور در برآورد ناشي از رسوب رگبار در منطقه مورد مطالعه بوده است.