سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شیرمحمدی – دانشجوی دکترای مدیریت سیستم دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
عزت اله اصغری زاده – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
شعبان الهی – استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
علی معینی – استادیار گروه علوم پایه مهندسی دانشگاه تهران

چکیده:

در دو دهه گذشته معماری سازمانی مهم ترین رویکرد بکارگرفته شده در دنیا برای انطباق فناوری اطلاعات با سازمان بوده است در کشور ما نیز در طول یک دهه گذشته بر مبنای تلاش های متخصصان حوزه های فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار و استقبال نسبی مدیران سازمانها اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است متاسفانه وضعیت موجود در سازمان ها برمبنای ارزیابیهای کمی و کیفی انجام شده نشان دهنده کارایی کم کوشش انجام شده دراین زمینه می باشد. دراین مقاله با بررسی مستندات و نتایج حاصل از بررسی های میدانی انجام شده در خصوص علل شکست و مخاطرات برنامه های معماری سازمانی و همچنین اخذ نظرات متخصصان از روش گروه کانونی، چالشهای موجود در چهار دسته آغازین ، مدیریت، ذی نفعان، و محصولات معماری سازمان شناسایی و طبقه بندی گردیده است. همچنین راهکارهای موجود برای کاهش اثر و رفع این چالشها نیز ارائه گردیده است.