مقاله دموكراسي زيست محيطي براي حفاظت از محيط زيست در حقوق بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۱۶۵ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: دموكراسي زيست محيطي براي حفاظت از محيط زيست در حقوق بين الملل
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ركت
مقاله سازمان هاي غيردولتي
مقاله تصميم گيري
مقاله جامعه مدني
مقاله دموكراسي زيست محيطي
مقاله دسترسي به اطلاعات
مقاله كاستي دموكراتيك
مقاله مشروعيت
مقاله حفاظت از محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بليك ژانت اليزابت
جناب آقای / سرکار خانم: جم فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصميماتي كه در سطح بين المللي توسط دولت ها، سازمان هاي بين المللي دولتي و حتي شركت هاي چندمليتي گرفته مي شود و بر جامعه بين المللي و نهايتا شهروندان تاثير مي گذارد، در فضايي غيردموكراتيك اتخاذ مي شود، زيرا آنها نمايندگان مردم به حساب نمي آيند. يكي از راه هاي موثر جبران اين كاستي دموكراتيك مشاركت شهروندان و نهادهاي جامعه مدني، به ويژه سازمان هاي غيردولتي در فرايند تصميم گيري هاي بين المللي است كه طبعا بدون عناصري همچون آگاهي، اطلاع و دانش ميسر نمي شود. مشاركت و آگاهي اثر متقابل بر هم دارند و با هم مفهوم اصلي دموكراسي زيست محيطي را مي سازند. همچنين مشاركت تمامي گروه هاي ذينفع در تصميمات بين المللي كارآمدي اين تصميمات را نيز ارتقا مي دهد و با توجه به ساختار غيرمتمركز حقوق بين الملل، مشروعيت قواعد بين المللي نزد گروه هاي گوناگوني كه تحت تاثير اين تصميمات قرار مي گيرند، براي اجراي كارآمد آنها حياتي است. از جمله راه هاي مشاركت سازمان هاي غيردولتي در عرصه تصميم گيري بين المللي مي تواند شامل: برگزاري نشست هاي عمومي در شهرهاي بزرگ دنيا براي كسب نظر شهروندان، استفاده از ظرفيت هاي اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي (IUCN) و ايجاد مجموعه اي از فرايندهاي مشورتي منطقه اي يا ميزگردهايي باشد كه نمايندگان سازمان هاي غيردولتي، شهروندان و ديگر بازيگران شركت كننده در مباحثات و اولويت دادن به امكان هاي متنوع در آن ها شركت دارند.