سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

دکتر زهرا پیشگاهی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مریم امیدی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

دموکراسی فرآیندی است که خاستگاه آن غرب و فرودگاه آن عرصه زندگی اجنماعی و سیاسی جوامع بشری است. غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا پرجمدار دمکراسی مدرن و فراگیر کردن آن در کشورهای جنوب است. کشورهایی که به علت عاریه گرفتن دموکراسی در گذشته از مسیر اصلی مد نظر غرب خارج شده اند.
در راستای دموکراتیزه کردن کشورهای جنوب و کشورهای خاورمیانه، زنان در اولویت اند. عدم بر خورداری زنان از حقوق شهروندی در اکثر این کشورها، سرمداران دموکراسی را واداشته تا توجه خود را به حقوق زنان با عنوان حقوق بشر زنان در طرح« خاورمیانه بزرگ» معطوف دارند، و شرایط متفاوت با وضعیت موجود را ترسیم کنند.
زنان در کشورهای خاورمیانه فرصتهایی را فراروی خود دارند که از آن کی توانند متناسب به بوم گرایی و سنت های محیطی اعم از محلی یا ملی نقش خود را در سطوح مختلف اجنماعی پررنگ نمایند.
در این مقاله محققین به عوامل فرصت زا و چالش زای فراروی زنان در شرایط دموکراتیزه کردن کشورهای خاورمیانه پرداخته اند تا از نتایج آن بتوان حداکثر استفاده برای حفظ ارزشهای بومی و به موازات آن خروج از انسداد را برای زنان کشورهای خاورمیانه در شرایط دموکراتیزه شدن مشخص نمود.