سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کورش شفیعی – مدیر پروژه شبکه AMC دشت تبریز (آب منطقه ای آذربایجان شرقی)
غلامرضا مهددی پور نامدار – سرپرست نظارت مقیم شبکه AMC (مهندسین مشاور یکم)
محمدرضا محمودی مقدم – نماینده مجری طرح آجی چای( آب منطقه ای آذربایجان شرقی)

چکیده:

دوام یکی از پارامترها ی مهم و اساس ی در بتن خصوصاً در پروژه های آبی است که متاسفانه در کشور ما، به فراخور اهم یت وافر آن مورد توجه قرار نگرفته است . در اغلب موارد و در بیشتر پروژه ها ی اجرائ ی، آنچه که در کانون توجه قرار دارد مقاومت فشار ی بتن و کارائ ی آن (روانی) می باشد و آزمای شهای ذکر شده در مشخصات فنی فقط منحصر به انجام آزما یش مقاومت فشار ی، اسلامپ و در مراحل بعد ی کنترل طرح اختلاط و دانه بند ی و کنترل دما در جهت تحقق دو پارامتر فوق الذکر است . حال آنکه یکی از مشخصه های بسیار مهم و تاث یر گذ ار در
کیفیت و عمر مف ید بتن، دوام آن م ی باشد . در ا ین مقاله سع ی شده است ضمن ارائه تعریفی جامع از دوام بتن، به آزمایش های استاندارد شده دوام و نیز پارامترها ی تاث یر گذار بر رو ی دوام اشاره شده و در خاتمه ضمن بی ان اقدامات انجام شده در ارتباط با کنترل ک یفیت و دوا م بتن در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز، نتیجه گ ی ری و پیشنهادهای لازم ارائه گردد.