سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن افشین – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسین کربلایی فرجی – کارشناس ارشد شازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

کاربرد مـواد افزودنیمـعدنیپوزولانی می¬تواند تـاثیر عمده¬ایبر خواصبتنبخصوصبردوامبتن در محیط¬های خـورنده داشته باشد. در این تحقیق، دوام نمونه¬های بتنی مسلح ساخته شده با سیمان نوع ۲، پـوزولان توف سبـلان، پـوزولان پومیس عنصرود و میکروسیلیس ازنا در شرایط شبیه سازی شده دریاچه ارومیه در مدت ۶ ماه بررسی شده است. نمونه¬های آزمایشیبا دو نسبت آب به سیمان متفاوت و سه نوع پوشش بتنی روی آرماتور تهیه و در معرض شرایط متفاوت محیطی (خارج از آب، مغروق، تروخشک) قرار داده شده¬اند. آزمایشهای مقاومت فشاری، میزان نفوذ یون کلر، عمق کربناسیون، مقاومت الکتریکی، پتانسیل خوردگـی و شدت خوردگـی آرماتور در ســنین مختلف بـرروی نمونه¬ها انجام گرفته است. نتایج آزمایشهای صورت گرفته نشان می¬دهد که شرایط تروخشک در بتن¬ها بیشترین تاثیر را داشته است. اغلب سیمانهای پوزولانی دوام بهتری نسبت به سیمان تیپ۲ نشان داده و بهترین عملکرد مربوط به بتن با سیمان میکرو¬سیلیسیبوده است. کاربرد سیمان درحد kg/m3 450 و نسبت آب به سیمان۴/۰ تاثیر عمده¬ای در جلوگیریاز نفوذ مواد مضر به داخلبتن و در نتیجه افزایش دوام آن داشته است