سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ناجی – پژوهشکدهی صنایع اپتیک اصفهان
محمد سلطانی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
محمود سلطان الکتابی – گروه فیزیک، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان
حسین ثقفی فر – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر

چکیده:

گاز CO در دود اگزوز یک خودرو از دور به وسیله ی طیف سنجی تبدیل فوریه ای تشخیص داده شده و خطوط طیفی آن با استفاده از یک پایگاه داده ی معتبر تعیین گردیده است. همچنین آهنگ خروج این گاز به صورت کمی محاسبه شده است.