مقاله دورنماي محيط کسب و کار در لايحه برنامه پنجم توسعه کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۸۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: دورنماي محيط کسب و کار در لايحه برنامه پنجم توسعه کشور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاي کسب و کار
مقاله محيط سرمايه گذاري
مقاله برنامه پنجم توسعه
مقاله توسعه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خضري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله سياست هاي لايحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثير اجراي آنها بر فضاي کسب و کار کشور بررسي مي کند. در سياست هاي کلي ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محيط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسي تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي و ارتقاي استاندارد زندگي مردم قلمداد شده است. در لايحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتا بايد در چارچوب سياست هاي کلي و معطوف به اهداف آن تنظيم شده باشد، نيز بر بهبود فضاي کسب و کار به مثابه راهبردي موثر براي توانمندسازي مردم در برابر فقر، بيکاري و تورم و نيز براي شکوفايي بيشتر اقتصاد کشور تاکيد شده است. در اين مقاله، برخي از عمده ترين آسيب هاي لايحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محيط کسب و کار بررسي و تحليل شده است.