سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید حاتمی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
سید محمد لنگری – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
عادل شادلو – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays ) آزمایشی در سال ١٣٨٤ در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد . در این بررسی تیمارها شامل دوسری تداخل وکنترل علف های هرز تا مراحل نموی سه برگی, شش برگی , چهاردهبرگی, کاکل دهی ورسیدگی برداشت بود . نتایج این تحقیق بر اساس معادلات برازش داده شده گامپرتز ولجستیک نشان داد که دوره بحرانی کنترل علف های هرز در ذرت برای ٥% کاهش عملکرد دانه از مرحله سه برگی تا مرحله دوازده برگی است . بررسی روند تغییرات تعداد علف های هرز در طول فصل رشد ذرت نشان داد که در اوایل فصل تعداد علف های هرز در واحد سطح افزایش می یابد, ولی با گذشت زمان تعداد آن ها یک روند کاهش دارد . همچنین مشخص شد که بین وزن خشک علف های هرز ووزن خشک ذرت یک رابطه خطی معکوسوجود دارد.