سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا لک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
حمیدرضا دری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
محمد حسن هادیزاده – دانشجوی دوره دکترا علفهای هرز

چکیده:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) لاین ۲۱۴۸۰ – KS در ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طی دو سال اجرا شد . تیمارها در دوسری شامل کنترل و تداخل علف های هرز در ۲۰، ۲۸، ۳۶ و ۴۴ روز پس از کاشت و دو شاهد بدون کنترل و کنترل کامل علف های هرز بود. دوره بحرانی کنترل علف های هرز با قبول ۵ درصد کاهش عملکرد در سال اول ۷۳-۲۰ روز پس از کاشت (ظهور اولین سه برگچه تا اوایل گلدهی) و در سال دوم ۷۷-۱۹ روز پس از کاشت (ظهور سومین سه برگچه تا مرحله تشکیل غلاف ها) بدست آمد. یک دوره عاری از علف های هرز تا مرحله گلدهی لوبیا در سال اول و دوم به ترتیب باعث کاهش ۷۳ و ۹۰ درصد وزن خشک علف های هرز در پایان فصل رشد نسبت به شاهد رقابت تمام فصل گردید