سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مجید رستمی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور تعیین بهترین زمان کنترل علف های هرز غالب مزارع برنج استان لرستان آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا شد . تیمار های این آزمایش شامل دو گروه کنترل و تداخل علف های هرز تا فواصل ۲، ۴، ۶، ۸ هفته پس از کاشت نشاء به همراه یک تیمار شاهد برای هر گروه بود . طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش دوره بحرانی کنترل علف های هرز برای کاهش قابل قبول عمل کرد دانه در حد ٥% و ١٠ % به ترتیب بین روزهای ١١ تا ٤٠ و ١٤ تا ٣٠ پس از کاشت نشاء بود . انجام عملیات وجین قبل از روز ٨ و بعد از روز ٤٩ تاثیر قابل توجهی در افزایش عمل کرد نداشت . طول دوره بحرانی همچنین بر اساس درجه حرارت تجمعی تعیین گردید بر این مبنا برای کاهش قابل قبول عملکرد در حد ٥% این دوره پس از دریافت ١٩٨ درجه روز شروع و تا ٧٦٨ درجه روز ادامه یافت و با افزایش درصد خسارت مجاز طول این دوره کاهش یافت.