مقاله دوره بندي تاريخ دانش بلاغت فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نقد ادبي از صفحه ۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: دوره بندي تاريخ دانش بلاغت فارسي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاغت فارسي
مقاله دوره بندي
مقاله تاريخ بلاغت
مقاله بيان
مقاله بديع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سارلي ناصرقلي
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت درخشان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«دوره» در مطالعات تاريخي، مفهومي نظام بخش است و مورخان علوم و هنرها را در طبقه بندي اطلاعات تاريخي ياري مي كند. در اغلب كتاب هاي تاريخ ادبيات «دوره بندي»، اساسي ترين پايه بخش بندي و فصل بندي است. دوره بندي در علوم ادبي مانند بلاغت نيز روايي و كاربرد يافته است؛ ازجمله شوقي ضيف تاريخ بلاغت عربي- اسلامي را به ادواري تقسيم كرده است.
در اين مقاله طرحي براي دوره بندي تاريخ بلاغت فارسي پيشنهاد شده است. نظام بلاغت نظري فارسي دراصل از زبان عربي گرفته شده؛ اما كيفيت و كميت اقتباس در ادوار زماني مختلف يكسان نبوده است. گاهي بلاغي هاي فارسي نويس خود نيز نوآوري هايي داشته و گاه از نظام بلاغت نظري ساير تمدن هاي مجاور ازجمله بلاغت هندي در بررسي زيبايي هاي سخن فارسي بهره گرفته اند. برمبناي عصر زندگي نويسندگان کتاب هاي بلاغت فارسي و شباهت و يكساني رويكردهايي كه در نگارش كتاب ها و رساله هاي بلاغي در پيش گرفته اند، در اين نوشته چهار دوره متفاوت را بازشناخته ايم:
۱٫ دوره بومي سازي (از قرن پنجم تا هفتم هجري) كه دوره آغازين بلاغت فارسي است و سه كتاب مهم ترجمان البلاغه، حدائق السحر في دقايق الشعر و المعجم في معايير اشعار العجم را دربرمي گيرد.
۲٫ دوره شرح و تقليد (از قرن هشتم تا پيش از دوره معاصر) كه عصر شرح نويسي بر كتاب هاي دوره بومي سازي است.
۳٫ دوره هندي گرايي (مقارن با رواج سبک هندي) كه در آن فارسي نويسان هند و سبك هندي مي كوشند سخن فارسي را به ميزان نظام بلاغي برگرفته از هندي برسنجند.
۴٫ دوره بلاغت مدرسي (دوره معاصر) كه دوره متاخرتر است و كتاب هاي درسي بلاغت فارسي را شامل مي شود.