مقاله دوره گشتاسبي در حماسه، گذار خودکامگي از اسطوره به تاريخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: دوره گشتاسبي در حماسه، گذار خودکامگي از اسطوره به تاريخ
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکامگي
مقاله حکومت متمرکز
مقاله امشاسپندان
مقاله خويشکاري
مقاله حکومت گشتاسبي
مقاله ساساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدناني سيدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستانهاي پراکنده به دليل طرز چيده شدنشان در شاهنامه، طرحي انديشمندانه و بسامان را نشان مي دهند و بسيار بيشتر از آنچه که در ظاهر خود دارند باز مي گويند. بر اساس سنت شاهنامه شناسي اين کتاب به بخش هاي اساطيري، پهلواني و تاريخي تقسيم مي شود. هر چند اين تقسيم بندي را خطي روشن مرزبندي نمي کند، اما قسمتهاي برزخي و بينابيني نبايد مغفول بمانند، زيرا گذر از بخشي به بخش ديگر نمي تواند بدون تمهيد مقدمه و قفل و بندهاي ضروري صورت گيرد.
به گمان نگارنده، دوره گشتاسبي در شاهنامه، گذار حماسي ملي از اسطوره به تاريخي ساساني است. تمرکز اشکال متنوع قدرت در حکومت گشتاسبي غير از آن که اجتماع خويشکاريهاي طبقات سه گانه تقسيم بندي اجتماعي (شاه – موبد، رزميار، توليدکننده) را در اين حکومت نشان مي دهد، با اجتماع هدفمند امشاسپندان نيز که هر يک پيش از تمرکزشان در اهورا مزدا به صورت يکي از صفات او در دوره ساساني خود که به تنهايي ايزدي مستقل به حساب مي آمدند همانند است. حکيم حماسه سرا با روايت حکومت گشتاسبي در اين بخش از شاهنامه، در گذار از اسطوره به تاريخ، زمينه تمرکز خواهي و خودکامگي ساساني را نشان مي دهد.