سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ناجی – پژوهشکده صنایع اپتیک اصفهان
مریم اکبری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمد سلطانی – پژوهشکده صنایع اپتیک اصفهان
محمود سلطان کتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین مقاله تابندگی طیفی یک جسم سیاه درفاصله ۶ متر به وسیله یک تابش سنج طیفی اندازه گیری شده و اثرات جوبراین اندازه گیری مورد تحلیل قرارگرفته است همچنین طیف دوجسم سیاه با اختلاف دمای مثبت ومنفی با اتمسفر ازفاصله ۶ متر اندازه گیری شده وخطوط جذب یا نشر گاز CO2 درآنها مشاهده گردیده است همچنین تابندگی طیفی اسمان ابری و صاف اندازه گیری و تحلیلی شده و با استفاده ازاین تحلیل دمای ابر به دست امده است .