سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان روزگرد – اصفهان- خیابان کاوه- پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران
محمد سلطانی – اصفهان- خیابان کاوه- پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران
محمد رضی – اصفهان- خیابان کاوه- پژوهشکده صنایع الکترواپتیک صاایران
علی محمودی – پژوهشکده شهید کاظمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پردیس تهران

چکیده:

در این مقاله روشجداسازی دما-گسیلدهی جهت دورحسی همزمان دما و ضریب گسیلدهی طیفی در ناحیه طیفی ۸ تا۱۲/۵ میکرومتر ارائه و ارزیابی شده است. نتایج حاصل از اندازهگیری تابندگی طیفی با استفاده از یکطیف نگار تبدیل فوریهای مادون قرمز ارائه شده است. نتایج انحراف استاندارد ضریب گسیلدهی نسبت به مقدار میانگین ۸ اندازهگیری حدود۰/۰۳ تا ۰/۰۵ و نتایج عدم قطعیت اندازهگیری دما بدین روشحدود ۰/۲ کلوین است. این نتایج حاکی از دقت بالای روشجداسازی دما-گسیلدهی در دورحسی دما و ضریب گسیلدهی طیفی است.