مقاله دوزيمتري باريکه الكتروني در فانتومهاي لايه اي ناهمگن به کمک دوزيمتر ژل پليمر نورموکسيک MAGIC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: دوزيمتري باريکه الكتروني در فانتومهاي لايه اي ناهمگن به کمک دوزيمتر ژل پليمر نورموکسيک MAGIC
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكترون دوزيمتري
مقاله ژل دوزيمتري بر پايه ام آر آي
مقاله فانتوم لايه اي ناهمگن
مقاله دايود دوزيمتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان اصل روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ندايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بلوري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي عظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه ژلهاي پليمري حساس به پرتو به ابزار ارزشمند و قابل اعتمادي جهت اندازه گيري توزيع دوز سه بعدي تبديل شده اند. ويژگيهاي خاص اين نوع دوزيمترها، آنها را جهت تاييد توزيع دوزهاي پيچيده در کلينيک بسيار سودمند نموده است. هدف از مطالعه حاضر بررسي قابليت ارزيابي تاثير ناهمگني هاي بافتي به ويژه ناهمگني هاي کوچک روي توزيع دوز حاصل از پرتو الكترون در فانتوم هاي لايه اي مختلف به کمک اين روش دوزيمتري است.
مواد و روشها: بدين منظور چند فانتوم استوانه اي حاوي ژل دقيقا در مرکز و زير ناحيه ناهمگن جاي گذاري و به صورت جدا تحت تابش دهي قرار گرفتند. نقشه هاي مربوط به R2 و توزيع دوز با استفاده از تصاوير MR از فانتوم هاي ژلي تابش شده بدست آمد. پروفايلهاي دوز يك بعدي حاصل از دو سيستم دوزيمتر ژلي و دايود در عمقهاي ۱ و ۴ سانتيمتر براي انرژيهاي ۸ و ۱۵ مگا الکترون ولت با هم مقايسه شدند. همچنين توزيع دوز به صورت سه بعدي در عمق و انرژيهاي ذکر شده در دو جهت عرضي و محوري براي بررسي ناهمگني هاي استخوان و هوا به کمک دوزيمتر ژلي اندازه گيري شد.
نتايج: قدرت تفکيک دوز در محدوده دوز ۰-۱۰ گري کوچکتر از ۱٫۵۵ گري بود. براي پروفايلهاي دوزي، ميانگين اختلاف دوز و معيار مکاني فاصله تا تطابق (DTA) به ترتيب برابر با ۲٫۶ درصد و ۲٫۲ ميليمتر بود. نتايج حاصل از دوزيمتر ژلي نوع MAGIC نشان داد که دوز در زير ناهمگني استخوان به ميزان ۵۰ درصد در عمق ۱ سانتيمتر براي انرژي ۸ مگا الکترون ولت، ۳۰ و ۱۰ درصد به ترتيب در عمقهاي ۱ و ۴ سانتيمتر براي انرژي ۱۵ مگا الکترون ولت کاهش مي يابد. اما در حضور ناهمگني هوا دوز به ميزان ۵۰ درصد در عمق ۱ سانتيمتر براي انرژي ۸ مگا الکترون ولت، ۲۰ و ۴۵ درصد به ترتيب در عمقهاي ۱ و ۴ سانتيمتر براي انرژي ۱۵ مگا الکترون ولت افزايش نشان داد.
بحث و نتيجه گيري: به طور کلي توزيع دوز باريكه الكترون به طور معني داري در حضور ناهمگني هاي بافتي نظير استخوان و هوا بسته به توان پراکندگي و توقف جرمي ماده ناهمگن تغيير مي کند. در نواحي زير اين ناهمگني ها نقاط داغ و سرد ناشي از اثر لبه ها نيز بوجود مي آيد. اگر چه در عمقهاي بيشتر اين تغييرات (افزايش دوز، کاهش دوز و نقاط داغ و سرد) تا حدي توسط پرتوهاي پراکنده جبران شده و کمتر مشاهده مي شود. مطالعه حاضر نشان مي دهد که دوزيمترهاي ژلي، به ويژه دوزيمترهاي پليمر نورموکسيک با توجه به ويژگيهايي همچون معادل بودن با بافت، عدم وابستگي به انرژي و قابليت ثبت توزيع دوز به صورت دو و سه بعدي، ابزار قابل اعتمادي براي بررسي و تعيين توزيع دوز باريكه الكترون هستند.