مقاله دوزيمتري پلاک هاي چشمي ( ۱۰۶RU/106Rh) در يک مدل فانتوم چشمي با استفاده از MCNP4C و مقايسه آن با اندازه گيري هاي تجربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: دوزيمتري پلاک هاي چشمي ( ۱۰۶RU/106Rh) در يک مدل فانتوم چشمي با استفاده از MCNP4C و مقايسه آن با اندازه گيري هاي تجربي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براکي تراپي
مقاله اپليکاتور
مقاله ملانوم
مقاله مونت کارلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي برات
جناب آقای / سرکار خانم: وردي محموداله
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي اصل جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تعدادي از منابع راديواکتيو در اندازه و شکل هاي مختلفي براي براکي تراپي وجود دارند. پلاک هاي چشمي ۱۰۶RU در درمان ملانوماي چشمي، سال هاي زيادي استفاده شده اند. اين پلاک ها شامل يک فيلم نازک ۱۰۵RU، منتشر کننده β گنجانده شده در يک فلز نقره اي خالص مي باشد. هدف اصلي کار، بررسي توزيع دوز پلاک هاي چشمي در طول محور مرکزي و دو طرف محور مرکزي بود. کاليبراسيون پلاک هاي چشمي را با استفاده از کد مونت کارلو و اندازه گيري تجربي انجام داده ايم.
روش بررسي: براي اندازه گيري دوز مطلق در امتداد محور مرکزي و دو طرف محور مرکزي پلاک چشمي ۱۰۶RU يک فانتوم کروي (PMMA) با شعاع ۱۲mm و ارتفاع۲۸ mm ساخته شده است. به منظور بررسي اندازه گيري عملي، شبيه سازي را با استفاده اپليکاتورها،TLD و فانتوم چشم و کد مونت کارلو با يک کامپبوتر شخصي(P4,108 GHz) انجام گرفت. زمان اجراي کد MCNP4C براي هر پلاک چشمي ۴۲۰۰ دقيقه بوده و تالي x f8 و قطع انرژي، استفاده شده است.
يافته ها: توزيع دوز حاصل از روش عملي و شبيه سازي شش نوع پلاک چشمي COB, CCY, CCB, CCA, CIA, CGD مورد ارزيابي قرار گرفت. دوز عمقي نسبي و مطلق در امتداد محور مرکزي و دو طرف محور مرکزي با فاصله۹ mm  از سطح اپليکاتور با خطاي کمتر از روش پيشنهادي NIST و bebig مقايسه گرديد. نتيجه اين روش ها بطور کامل با داده هاي توليد کننده اين پلاک- ها مقايسه، در نمودارها و منحني ها ديده مي شوند.
نتيجه گيري: مقايسه دقيق مونت کارلو مربوط به توزيع دوز اپليکاتورهاي ذکر شده و توزيع دوز مطلق اين پلاک ها به روش عملي، نشان داد که اين پلاک ها براي درمان تومور هاي درون چشمي کارايي خوبي دارند.