سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه عسگرانی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز میرزا – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، دوگانی ضربی که بر اساس تبدیل q→۱/ qدر مورد آنتروپی تسالیس در مکانیک آماری نافزونور تعریف می شود، برای آنتروپی های دوپارامتری ، Sk,r تعمیم داده شده است.همچنین، در حد تسالیس که آنتروپی دوپارامتری به آنتروپی تسالیس تبدیل می شود، همان دوگانی ضربی معمول به دست می آید.