مقاله دو ايهام نويافته در شعر حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۹۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: دو ايهام نويافته در شعر حافظ
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايهام
مقاله مجرده
مقاله مرشحه
مقاله مبينه
مقاله مهياه
مقاله مسويه
مقاله مبهمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوقي نوبر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هرچند خواجه حافظ در کاربرد اغلب صناعات ادبي استاد مسلم است، ولي بالاترين هنر و ويژگي شعري او در ايهام تجلي مي کند و دامنه اين صنعت معنوي در اشعارش ـ بخصوص با ظهور دو نوع ايهام نويافته ـ آن چنان گستردگي مي يابد که از مرزبندي کتاب هاي کلاسيک بديع تعليمي فراتر مي رود و «گلستان خيال» او را هر چه «پرنقش و نگار»تر جلوه مي دهد. از آن جا که در کتاب هاي علم بديع، سخني از آن دو ايهام ـ که شرحش خواهد آمد ـ بميان نيامده، و يا اگر آمده نگارنده از آن بي خبر است، سعي بر آن شد که در اين مقال، ضمن نگرشي بر انواع ايهام در شعر حافظ، دو نوع نويافته، با ذکر شواهدي بيان و معرفي شود.