سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام مطیعیان – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
محمدقادر مزی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فرانک منطقی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
رامونا خدیوی – دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهرا ن، ایران

چکیده:

ترکیب جدید انتقال پروتون ۱ به فرمول (pipzH2)(py-2,3-dc) · CH3OH از واکنش بین پیریدن -۲، ۳- دی کربوکسیلیک اسید ((py-2,3-dcH(2) و پیپرازین (pipz) در حلال متانول و مشابه آن ترکیب انتقال پروتون ۲ به فرمول (pipzH(2))(1/2)(py-2,3-dcH) از واکنش بین ه مان مواد در حلال آبی به دست آمد. برای بررسی رفتار کمپلکس سازی، ترکیب ۲ با نمک هایی از روی (II)، کادمیم (II)و جیوه (II) وارد واکن شده و سه پلیمر کوئوردیناسیون با ساختارهای متفاوت به دست آمد که به ترتیب شامل ترکیب ۳ به فرمول ،{(pipzH2)[Zn(py-2,3-dc)2] } · ۴nH2Oترکیب ۴ به فرمول ,Cd(py-2,3-dc)(H(2)O)(3)]n و ترکیب ۵ به فرمول [(pipzH(2))(1/2)Hg(2)Cl(5)](n] هستند. هر پنج ترکیب به روش های اسیکتروسکوپی IR و NMR مورد شناسایی قرار گرفته و سپس بلورهای آنها با دیفرکتومتر چهار محوره پرتو ایکس آنالیز و تعیین ساختار شدند. ترکیب ۱ در سیستم مونوکلینیک با گروه فضایی P2(1)/n، ترکیب ۲ در سیستم مونوکلینیک با گروه فضایی P2(1)/c، ترکیب ۳ در سیستم تری کلینیک و گروه فضایی ۱P، ترکیب ۴ در سیستم اورتورومبیک با گروه فضایی( Pca2(1 و ترکیب ۵ در سیستم مونوکلینیک با گروه فضایی C2/c متبلور شده اند. پارامترهای بلوری برای ترکیب های ۱-۵ به قرار زیر است:(فرمول در متن مقاله اصلی)