سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ژانت سلیمان نژاد – دانشکده شیمی دانشگاه ایلام
فرانک منطقی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی، تهران، ایران
شبنم هوشمند – دانشگاه ایلام، دانشکده علوم، گروه شیمی، ایلام، ایران
حسین آقا بزرگ – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

دو ترکیب جدید از واکنش تک ظرفی بین پیریدین- ۶،۲ -دی کربوکسیلیک اسید با ۴ ، ۴ – بی پیریدین و نمک های قلع II و سرب II با فرمول ۱[Sn2(pydcH)2(H2O)2O]n, و ۲ (bpyH2)0.5[Pb(pydc)2(bpyH)]∙bpy∙۴H2O سنتز شدند. ترکیب ۱ یک پلیمر کوئوردیناسیون اََبر مولکولی است که در سیستم مونوکلینیک و گروه فضایی ۲P با ۲=Z متبلور شده و در آن عدد کوئوردیناسیون اتم مرکزی قلع هفت می باشد. پارامترهای بلور ترکیب ۱ به قرار زیر است: (فرمول در متن اصلی مقاله) مقدار R نهایی آن ۰/۰۱۴۲ برای ۲۶۰۸ باز تاب است. ترکیب ۲ با چارچوب فلزی-آلی ابر مولکولی در سیستم تری کلینیک و گروه فضایی ۱ P با ۲=Z متبلور شده و در آن هم عدد کوئوردیناسیون اتم مرکزی سرب هفت است. پارامترهای بلور ترکیب ۲ عبارت است از : (فرمول در متن اصلی مقاله) مقدار R نهایی آن ۰/۰۲۸ برای ۶۰۵۸ باز تاب است ترکیب ۱ ساختار پلیمری دارد که در آن پیوندهای هیدروژنی C−H∙∙∙O،O−H∙∙∙N،O−H∙∙∙O و بر هم کنش C−O∙∙∙π وجود دارد. در ترکیب ۲ بین گونه های موجود پیوندهای هیدروژنی C−H∙∙∙N ،C−H∙∙∙O ،N−H∙∙∙O ،O−H∙∙∙O و انباشتگی C−H∙∙∙π ،π∙∙∙π و C−O∙∙∙π مشاهده می شود.